President
  • Mr. Rashid Aziz
Vice President
  • Mr. Faisal Farooq Khan
General Secretary
  • Mr. Muhammad Abdullah Abid
Joint Secretary
  • Mr. Ubaidur Rahman Shaikh
Finance Secretary
  • Mr. Muhammad Rehan
Members
  • Mr. Anis ur Rahman
  • Mr. Shaikh Zaki Ahmed